Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!

Fundacja "Warto Żyć" w partnerstwie z 

Przychodnią Lekarską Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Pradłach Jarosław Kleszczewski

realizuje projekt pn.: 

"Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!" 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

 


 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Kryteria formalne: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w wieku 65 i więcej lat, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kryteria dodatkowe: preferowane będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

ZA DARMO MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEGO LUB KILKU ŚWIADCZEŃ JEDNOCZEŚNIE!

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Aby wziąć udział w projekcie „Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!”,  należy: 

pobrać, wypełnić w sposób czytelny oraz własnoręcznie podpisać formularze zgłoszeniowe, które znajdują się tu:

Regulamin projektu z załącznikami - Dokumenty dla Uczestników Projektu

następnie formularze możesz wysłać pod adres: 

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Nowowiejska 8, 42-400 Zawiercie 
z dopiskiem „Teleopieka Zawiercie”

lub dostarczyć osobiście na adres (tam możesz także pobrać wydrukowane formularze i wypełnić je z naszym przedstawicielem)

Fundacja "Warto Żyć"
ul. Szymańskiego 19, 42-400 Zawiercie

 


 

 "Teleopieka w powiecie zawierciańskim - sięgnij po zdrowie!" 

Okres realizacji projektu:

01.10.2020r. - 30.09.2022r.

Opis projektu:

Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych dla 100 osób (w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn) zamieszkałych w powiecie zawierciańskim, osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wieku 65+.

Cel realizacji projektu:

Celem projektu jest zwiększenie stopnia deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na
terenie powiatu zawierciańskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektowych: teleopieka medyczna, działania informacyjno-edukacyjne, medyczna długoterminowa opieka domowa oraz przygotowanie i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego na potrzeby Beneficjentów objętych wsparciem w projekcie.

Wartość projektu: 1 731 360,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 471 656,00 PLN

 

FUNDACJA "WARTO ŻYĆ" INFORMUJE, ŻE W RAMACH ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU TJ. W OKRESIE OD 01.10.2022R. DO 30.09.2023R., JEST W GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU.

ŚWIADCZONE USŁUGI TO:

- TELEOPIEKA MEDYCZNA

- MEDYCZNA DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA + POMOC PSYCHOLOGA

- WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, PIELĘGNACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO